เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
หน้า 44-45 กดส่งข้อมูลแล้วไม่มีอะเกิดขึ้นครับ

views/myform.pug
form(method='post', action='/formoutput'ยิ้ม
div
label Name :
input(name='name'ยิ้ม
div
label Tel :
input(name='tel'ยิ้ม
div
button ส่งข้อมูล


views/formoutput.pug
้h3 ข้อมูลที่ได้รับ
div= name
div= tel


routes/index.js
var express = require('express'ยิ้ม;
var router = express.Router();

/ GET หน้าแรก /
router.get ('/', function (req, res, next) {
res.render ('index', {title: 'ซัมบายใจโมบาย'});
});
('page1', function (req, res, next) {
res.render ('page1' ยิ้ม;
});
router.get ('/ page2', ฟังก์ชัน (req, res, ต่อไป) {
res.render ('page2' ยิ้ม;
));
router.get ('/ page3', function (req, res, next) {
res.render ('page3' ยิ้ม;
});
router.get ('/ hi' ฟังก์ชัน (req, res, next) {
res.send ("สวัสดีทดสอบเข้าสูระบบสำเร็จ" ยิ้ม;
});
router.get ('/ sayhello', function (req, res, next) {
res.ยิ้ม
});
router.get ('/ testsayhello', function (req, res, next) {
res.render ('sayhello', {ชื่อ: req.query.name});
});
router.get ('/ multiparam', function (req, res, next) {
param var = {
fname: req.query.fname,
lname: req.query.lname
};
res.render ('multiparam', param);
});

router.get ('/ myform', function (req, res, next) {
res.render ('myform' ยิ้ม;
})
router.post ('/ formoutput', ฟังก์ชัน (req, res ต่อไป) {
var param = {
ชื่อ: req.body.name,
tel: req.body.tel
};

res.render('formoutput', param);

});

module.exports = เราเตอร์;

views/myform.pug form(method='post', action='/formoutput') div label Name : input(name='name') div label Tel : input(name='tel') div button ส่งข้อมูล __________________ views/formoutput.pug ้h3 ข้อมูลที่ได้รับ div= name div= tel __________________ routes/index.js var express = require('express'); var router = express.Router(); /* GET home page. */ router.get('/', function(req, res, next) { res.render('index', { title: 'ซำบายใจโมบาย' }); }); router.get('/page1', function(req, res, next) { res.render('page1'); }); router.get('/page2', function(req, res, next) { res.render('page2'); }); router.get('/page3', function(req, res, next) { res.render('page3'); }); router.get('/hi', function(req, res, next) { res.send("สวัสดี test เข้าสูระบบสำเร็จ."); }); router.get('/sayhello', function(req, res, next) { res.send("Hello by Nodemon edit success."); }); router.get('/testsayhello', function(req, res, next) { res.render('sayhello', { name: req.query.name }); }); router.get('/multiparam', function(req, res, next) { var param = { fname: req.query.fname, lname: req.query.lname }; res.render('multiparam', param); }); router.get('/myform', function(req, res, next) { res.render('myform'); }); router.post('/formoutput', function(req, res, next) { var param = { name: req.body.name, tel: req.body.tel }; res.render('formoutput', param); }); module.exports = router;

ตรงนี้ต้องไม่มีการเว้นช่องว่งนะครับ

router.post ('/formoutput', function(req, res, next) {
var param = {
name: req.body.name,
tel: req.body.tel
};

ตรงนี้ต้องไม่มีการเว้นช่องว่งนะครับ ================== router.post ('/formoutput', function(req, res, next) { var param = { name: req.body.name, tel: req.body.tel };
72
1
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft