ข้อผิดพลาดในหนังสือ
หน้าขาย ในเวิคชอป การคำนวนยอดจะผิดนะครับ

ให้แก้ไขโค้ดเป็นดังนี้

loadBillSaleDetails: function() {
      app.totalPrice = 0; // เติมบรรทัดนี้เพิ่มเข้าไปครับ
      Vue.http.get('/billSaleDetails').then(res => {
        app.billSaleDetails = res.body;
        //var sumPerRow = 0;
        for (var i = 0; i < res.body.length; i++) {
          var qty = Number(res.body[i].qty);
          var price = Number(res.body[i].price);

          var sumPerRow = (qty * price);
          // console.log(qty + ', ' + price);

          app.totalPrice += Number(sumPerRow);
        }
        // console.log(app.totalPrice);
      }, err => {});
    },
ให้แก้ไขโค้ดเป็นดังนี้ ```` loadBillSaleDetails: function() { app.totalPrice = 0; // เติมบรรทัดนี้เพิ่มเข้าไปครับ Vue.http.get(&#039;/billSaleDetails&#039;).then(res =&gt; { app.billSaleDetails = res.body; //var sumPerRow = 0; for (var i = 0; i &lt; res.body.length; i++) { var qty = Number(res.body[i].qty); var price = Number(res.body[i].price); var sumPerRow = (qty * price); // console.log(qty + &#039;, &#039; + price); app.totalPrice += Number(sumPerRow); } // console.log(app.totalPrice); }, err =&gt; {}); }, ````
142
0
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft